IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 19036.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-31 r., sygnatura akt: GL. X Ns-Rej. KRS 5103/17/681
[BMSiG-18566/2017]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu w trybie art. 25a i nast. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym postępowania w przedmiocie rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu FUNDACJA NA RZECZ HOSPICJUM W GLIWICACH W LIKWIDACJI z siedzibą w Gliwicach, wpisanego do Rejestru pod numerem KRS 56059, posiadającego ostatni ujawniony w Rejestrze adres siedziby: ul. Daszyńskiego 29, kod pocztowy 44-100 Gliwice.
Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą Gl. X Ns-Rej. KRS 5103/17/681 w sprawie z urzędu przy udziale FUNDACJA NA RZECZ HOSPICJUM W GLIWICACH W LIKWIDACJI z siedzibą w Gliwicach i Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gliwice. Postępowanie wszczęto w celu prowadzonego postępowania - rozwiązanie podmiotu bez postępowania likwidacyjnego.

Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Poucza się, że w przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestry nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego.