XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 132595.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-12 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23208/17/659]

W dniu 2017.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuKLUB TENISOWY BLIND TENNIS POLSKA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MYŚLIWIECKA nr domu 4A kod pocztowy 00-459 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu23-02-2017

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuPREZYDENT M.ST. WARSZAWY

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA, W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoBARYCKA
2.ImionaAGATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoŁOWKIS PRZYBYTNIAK
2.ImionaMAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

3

1.NazwiskoHERTEL
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁOWKIS
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMODRO
2.ImionaMICHAŁ WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMACIĄG
2.ImionaSŁAWOMIR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 13 DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST UPOWSZECHNIANIE NA TERENIE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI TENISA W ŚRODOWISKU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z DYSFUNKCJĄ WZROKU OBEJMUJĄCYM DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH, W TYM: A) ROZWÓJ, UPOWSZECHNIANIE I PODNOSZENIE POZIOMU TENISA W POLSCE WŚRÓD OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH; B) WYCHOWYWANIE I SZKOLENIE ZAWODNIKÓW NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO UCZESTNICTWO W KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH ROZGRYWKACH I TURNIEJACH ORGANIZOWANYCH DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU; C) DBAŁOŚĆ O ZDROWIE I PRAWIDŁOWY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY TENISOWEGO ŚRODOWISKA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU.