Nasza oferta

Okładka Monitora Sądowego i Gospodarczego

Monitor Sądowy i Gospodarczy to ogólnopolski dziennik urzędowy wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Każdy numer MSiG podzielony jest na dwie części. W pierwszej publikowane są ogłoszenia wymagane m.in. przez:

 • Kodeks spółek handlowych,
 • Kodeks postępowania cywilnego,
 • Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • Prawo o postępowaniu układowym,
 • Prawo bankowe.

Druga część MSiG zawiera treść nowych wpisów do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Serwis iMSiG.pl ułatwia wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ramach opisanych poniżej usług.

Przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń

W serwisie iMSiG.pl udostępniamy wszystkie numery Monitora Sądowego i Gospodarczego począwszy od numeru z dnia 2 stycznia 2001 r.

Od poniedziałku do piątku w dni robocze publikujemy na stronie głównej ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego pochodzące z najnowszego numeru dziennika.

Ze względu na ograniczoną objętość każdego numeru MSiG, wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego publikowane są w mało czytelnej postaci. Bez znajomości struktury rejestru przedsiębiorców i nazw poszczególnych pól trudno zinterpretować ich treść.

Przykładowa strona MSiG zawierająca wpisy do KRS Przykładowa strona MSiG zawierająca wpisy do KRS

W serwisie iMSiG.pl wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego pochodzące z Monitora Sądowego i Gospodarczego prezentowane są w przejrzystej formie na wzór wydawanych przez Sądy Rejonowe odpisów z KRS.

Przykładowy wpis do KRS w serwisie iMSiG.pl Przykładowy wpis do KRS w serwisie iMSiG.pl

Wszystkie ogłoszenia i wpisy do KRS publikowane w MSiG są katalogowane w serwisie i można je przeglądać korzystając z indeksu numerów albo wyszukiwarki.

Aby odnaleźć interesujące Cię ogłoszenia, w formularzu wyszukiwarki podaj numer KRS podmiotu albo imię i nazwisko poszukiwanej osoby (ewentualnie numer PESEL lub rok urodzenia, jeśli w Krajowym Rejestrze Sądowym występuje kilka osób nazywających się tak samo).

Wyniki wyszukiwania można zawęzić do wybranego przedziału czasowego, istnieje też możliwość przeszukiwania poszczególnych rozdziałów MSiG.

Jeśli interesują Cię tylko wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, możesz dodatkowo ograniczyć wyniki do wybranych działów KRS (np. zaznaczyć "Dział 6.", aby wyświetlić wpisy dotyczące likwidacji, upadłości lub przekształceń podmiotów).

Każdy użytkownik naszego serwisu może przejrzeć bezpłatnie pełną treść 5 ogłoszeń, wpisów do KRS lub stron z wynikami wyszukiwania dziennie.

Użytkownikom posiadającym konto w serwisie oraz opłacony podstawowy abonament oferujemy możliwość przeglądania 500 ogłoszeń, wpisów do KRS lub stron z wynikami wyszukiwania dziennie.

Sprawdź cennik tej usługi albo utwórz konto, aby z niej skorzystać.

Subskrypcje

Serwis iMSiG.pl umożliwia obserwowanie ogłoszeń i wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego publikowanych w nowych numerach Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Dzięki Subskrypcjom możesz otrzymywać powiadomienia e-mailowe o:

 • zdarzeniach dotyczących wskazanych podmiotów
  (np. zmiany w KRS, zakładanie nowych lub przejmowanie innych podmiotów),
 • działaniach dokonywanych przez konkretne osoby
  (np. objęcie lub utrata stanowiska w zarządach, radach nadzorczych, zakładanie nowych spółek),
 • nowych ogłoszeniach w wybranych sekcjach Monitora Sądowego i Gospodarczego
  (np. rozdziału "Prawo upadłościowe i naprawcze").

Powiadomienia wysyłamy niezwłocznie po opublikowaniu w naszym serwisie nowego numeru MSiG.

Aby utworzyć nową subskrypcję, przejdź na stronę Subskrypcje i kliknij w panelu przycisk "Nowa subskrypcja". Następnie podaj numer KRS podmiotu lub dane osoby, których ogłoszenia i wpisy chcesz obserwować. Podobnie jak w wyszukiwarce, tutaj również możesz wybrać interesujące Cię rozdziały MSiG i działy KRS.

Subskrypcje możesz tworzyć także w trakcie przeglądania zasobów serwisu lub wyszukiwania ogłoszeń. Na stronach z ogłoszeniami i wpisami do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również na stronach z wynikami wyszukiwania, przy podmiotach zarejestrowanych w KRS i występujących tam osobach pojawia się przycisk Utwórz subskrypcję Ikona subskrypcji, którego kliknięcie uruchamia edytor subskrypcji.

Użytkownikom posiadającym konto w serwisie oraz opłacony podstawowy abonament oferujemy możliwość tworzenia nieograniczonej liczby subskrypcji.

Sprawdź cennik tej usługi albo utwórz konto, aby z niej skorzystać.

Sprawozdania finansowe KRS

Do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego codziennie wpływają składane w formie plików elektronicznych roczne sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych.

Każde sprawozdanie finansowe może zawierać takie elementy jak:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym),
 • rachunek przepływów pieniężnych (cash flow),
 • zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
 • opinia biegłego rewidenta,
 • sprawozdanie zarządu z działalności.

Do składania rocznych sprawozdań finansowych w RDF zobowiązane są wszystkie podmioty zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu dla poszczególnych kategorii podmiotów (np. jednostki mikro, małe, banki, towarzystwa ubezpieczeń) wynika z przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Serwis iMSiG.pl umożliwia wygodny dostęp do wszystkich sprawozdań finansowych składanych na bieżąco do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.

Nowe dokumenty pobieramy z RDF w dniu publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpisów do KRS z informacją o ich złożeniu. Sprawozdania finansowe przygotowane w formacie XML prezentujemy w formie czytelnych plików PDF lub arkuszy XLSX (Microsoft Excel).

Wszystkie dokumenty dostępne w naszych zbiorach możemy również udostępniać w formie bazy danych albo za pośrednictwem interfejsu programistycznego (API).

Użytkownikom posiadającym konto w serwisie oraz opłacony podstawowy abonament oferujemy możliwość pobrania 5 dokumentów finansowych.

Po wyczerpaniu limitu dostępnego w ramach podstawowego abonamentu oferujemy możliwość zamówienia pakietu dodatkowych dokumentów do wykorzystania w trwającym okresie abonamentowym.

Sprawdź cennik tej usługi, zamów pakiet dodatkowych dokumentów albo skontaktuj się, jeśli potrzebujesz dostępu do sprawozdań finansowych w formie bazy danych lub przez API.

Lista przetargów na sprzedaż nieruchomości

W trakcie prowadzonych postępowań upadłościowych syndycy publikują w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład majątku upadłego.

W serwisie iMSiG.pl oferujemy możliwość otrzymywania powiadomień e-mailowych o tego rodzaju ogłoszeniach dotyczących nieruchomości położonych w całej Polsce, w wybranych województwach lub z księgą wieczystą prowadzoną przez wskazane sądy rejonowe.

Każdy użytkownik naszego serwisu może przejrzeć bezpłatnie pełną treść 5 ogłoszeń o przetargach dziennie.

Użytkownikom posiadającym konto w serwisie oraz wykupiony dostęp do usługi Lista przetargów oferujemy możliwość przeglądania nieograniczonej liczby ogłoszeń o przetargach.

Sprawdź cennik tej usługi albo utwórz konto, aby z niej skorzystać.

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Serwis iMSiG.pl umożliwia wygodny dostęp do listy wszystkich ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez sądy w całej Polsce.

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie aktualizowaną listę zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ):

Informacje o podmiotach, których dotyczy ogłoszenie

Podstawowe dane podmiotu

 • Nazwa podmiotu
 • Imię
 • Nazwisko
 • Forma prawna
 • Forma własności
 • Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
 • Data rozpoczęcia działalności

Numery rejestrowe

 • Numer NIP
 • Numer REGON
 • Numer KRS
 • Numer PESEL

Adres pocztowy

 • Województwo
 • Powiat
 • Gmina
 • Miejscowość
 • Ulica
 • Numer nieruchomości
 • Numer lokalu
 • Kod pocztowy
 • Poczta

Informacje o postępowaniu

 • Nazwa sądu
 • Nazwa wydziału
 • Sygnatury postępowania
 • Imię i nazwisko sędziego komisarza
 • Imię i nazwisko zastępcy sędziego komisarza
 • Imię i nazwisko nadzorcy
 • Funkcja nadzorcy
 • Numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nadzorcy
 • Adres pocztowy nadzorcy
 • Kod pocztowy w adresie nadzorcy
 • Miejscowość w adresie nadzorcy
 • Link do źródła danych nadzorcy

Informacje o postanowieniu, którego dotyczy ogłoszenie

 • Data wydania postanowienia
 • Okres do działania (w dniach)
 • Data końcowa okresu do działania

Informacje dotyczące publikacji ogłoszenia w MSiG

 • Rozdział MSIG
 • Sekcja MSIG
 • Sygnatura ogłoszenia w MSiG
 • Data publikacji ogłoszenia w MSIG
 • Numer wydania MSIG
 • Numer pozycji MSIG
 • Link do ogłoszenia w serwisie imsig.pl

Informacje dotyczące publikacji ogłoszenia w KRZ

 • Rozdział KRZ
 • Sekcja KRZ
 • Sygnatura ogłoszenia w KRZ
 • Data publikacji ogłoszenia w KRZ
 • Link do ogłoszenia w serwisie KRZ

Nieprzetworzona treść ogłoszenia

 • Treść ogłoszenia w formacie tekstowym
 • Treść ogłoszenia w formacie HTML

Dane udostępniane są w plikach w formacie Microsoft Excel, CSV lub XML albo przez interfejs programistyczny (API).

W ramach usługi umożliwiamy tworzenie monitoringów na podstawie przesłanej listy identyfikatorów (np. NIP, PESEL). Po dodaniu do bazy ogłoszeń dotyczących monitorowanych osób lub podmiotów na ustalony adres e-mail wysyłamy powiadomienie z linkami umożliwiającymi wygenerowanie pliku z danymi lub odczytanie ich pełnej treści.

Korzystanie z usługi Lista upadłości jest możliwe po podpisaniu umowy z administratorem serwisu.

Sprawdź cennik tej usługi albo skontaktuj się z nami, jeśli chcesz z niej skorzystać lub uzyskać dodatkowe informacje.