Regulamin

 1. Definicje

  1. Administrator serwisu - MGBI sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533676, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł opłaconym w całości, NIP 7010446505, REGON 360001489
  2. Konto - część Serwisu umożliwiająca dostęp do wybranych Usług
  3. KRS - Krajowy Rejestr Sądowy
  4. KRZ - Krajowy Rejestr Zadłużonych
  5. MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy
  6. Regulamin - niniejszy regulamin
  7. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.imsig.pl, jego oprogramowanie, bazy danych oraz zintegrowany z nim interfejs programistyczny aplikacji (API)
  8. Usługi - wszystkie usługi oferowane w Serwisie
  9. Użytkownik - każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu
  10. Źródła danych - publiczne rejestry i publikatory, z których pochodzą dane prezentowane w serwisie, w tym KRS, KRZ, MSiG
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług.
  2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Świadczone usługi

  1. Administrator serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usług opisanych na stronie "Nasza oferta".
  2. Informacje udostępniane w ramach Usług, pochodzą bezpośrednio ze Źródeł danych. Administrator serwisu prezentuje je w bardziej przystępnej formie niż w Źródłach danych, ale nie ingeruje w ich treść.
  3. Administrator serwisu dokłada starań, aby wszystkie informacje były udostępniane w ramach świadczonych Usług najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po ich opublikowaniu w Źródłach danych.
 4. Warunki korzystania z Serwisu

  1. Użytkownicy mogą korzystać z Usług świadczonych w Serwisie na zasadach opisanych na stronie "Nasza oferta".
  2. Opłatę za Usługi można wnieść szybkim przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego systemu obsługi płatności internetowych albo zwykłym przelewem bankowym po uprzednim aktywowaniu tej możliwości na Koncie przez Administratora serwisu.
  3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Usług niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty w zewnętrznym systemie obsługi płatności internetowych albo na rachunku bankowym Administratora serwisu w przypadku płatności dokonywanych poza tym systemem.
  4. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą "ciasteczek" (cookies), języka XHTML w wersji 1.1 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.
  5. Użytkownicy nie mogą korzystać z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań w krótkim okresie).
  6. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu, bez prawa do uzyskania zwrotu opłaty na zasadach opisanych w sekcji "Odstąpienie od umowy".
 5. Licencja

  1. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie, bazy danych oraz zintegrowany z nim interfejs programistyczny aplikacji (API), są chronione przepisami prawa polskiego (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu i jego elementów przysługują tylko i wyłącznie Administratorowi serwisu.
  2. Z chwilą aktywacji zamówionych Usług Administrator serwisu udziela Użytkownikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa do korzystania z Serwisu (dalej: "Licencja"). Użytkownik nabywa jedynie prawo do korzystania z Serwisu w zakresie określonym Regulaminem i nie uzyskuje praw na zasadzie przeniesienia autorskich praw majątkowych.
  3. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uzyskuje prawo do wykorzystywania Serwisu w zakresie:
   1. przeglądania i przeszukiwania udostępnianych w nim informacji,
   2. tworzenia na własny użytek opracowań na podstawie tych informacji,
   3. kopiowania i przechowywania informacji oraz opracowań stworzonych na ich podstawie opracowań na dowolnej liczbie komputerów.
  4. Administrator serwisu oświadcza i zapewnia, że posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w zakresie umożliwiającym udzielenie Użytkownikowi Licencji oraz że korzystanie przez Użytkownika z Serwisu zgodnie z Regulaminem w żaden sposób nie naruszy praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich i patentów osób trzecich.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do przetwarzania informacji zawartych w Serwisie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz powiązanych z tym rozporządzeniem krajowych aktów prawnych.
 6. Dane osobowe użytkowników serwisu

  1. Tworząc Konto Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) w celu obsługi płatności za dostęp do Usług i wystawienia faktury VAT. Dane te nie będą przetwarzane w żaden inny sposób ani też udostępniane podmiotom i osobom trzecim.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, a także do usunięcia w dowolnym momencie Konta i wszystkich powiązanych z nim danych. Aby usunąć Konto, należy skontaktować się z Administratorem serwisu wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy z adresu użytego przy rejestracji Konta. Administrator serwisu zobowiązuje się do usunięcia Konta niezwłocznie po otrzymaniu takiej wiadomości.
  3. Przy tworzeniu Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 7. Odstąpienie od umowy

  1. Użytkownik może zrezygnować z dostępu do płatnych Usług w trakcie trwania okresu ich aktywności.
  2. W przypadku opisanym w ust. 1 Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania zwrotu części opłaty za dostęp do Usług proporcjonalnie do okresu pozostałego do ich dezaktywacji.
  3. Administrator serwisu zobowiązuje się do zwrotu kwoty należnej za niewykorzystaną część okresu aktywności Usług w ciągu 14 dni od otrzymania takiej dyspozycji od Użytkownika drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 8. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące płatnych Usług można zgłaszać Administratorowi serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
  2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Administrator serwisu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 9. Odpowiedzialność

  1. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z podmiotami trzecimi odpowiedzialnymi za prowadzenie Źródeł danych.
  2. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem używania Serwisu oraz roszczenia osób trzecich w związku z wykorzystaniem Serwisu, jeśli nie wynikają one z działań lub zaniechań po jego stronie. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
 10. Postanowienia końcowe

  1. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym Użytkownicy posiadający Konto zostaną poinformowani drogą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r., nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.imsig.pl/inne/regulamin.