Regulamin

 1. Definicje

  1. Konto – część Serwisu umożliwiająca dostęp do wybranych Usług;
  2. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy;
  3. MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy, ogólnopolski dziennik urzędowy wydawany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości;
  4. Regulamin – niniejszy regulamin;
  5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.imsig.pl, jego oprogramowanie i bazy danych;
  6. Usługi – wszystkie usługi oferowane w Serwisie;
  7. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu;
  8. Administrator Serwisu – MGBI sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żurawiej 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000533676, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł opłaconym w całości, NIP 7010446505, REGON 360001489;
  9. Zarejestrowany użytkownikUżytkownik posiadający Konto w Serwisie;
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Usług Serwisu.
  2. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu. Korzystanie z oferowanych Usług jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 3. Świadczone Usługi

  1. Serwis w ramach świadczonych Usług umożliwia Użytkownikom:

   1. przeglądanie indeksu numerów MSiG począwszy od numeru z dnia 1 stycznia 2001 r. oraz ich zawartości,
   2. wyszukiwanie ogłoszeń i wpisów do KRS publikowanych w MSiG,
   3. przeglądanie pełnej treści ogłoszeń i wpisów do KRS publikowanych w MSiG,
   4. monitorowanie nowych ogłoszeń i wpisów do KRS publikowanych w MSiG ("Subskrypcje");
   5. pobieranie listy ogłoszeń dotyczących postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych publikowanych w MSiG w formie pliku Microsoft Excel (XLSX), CSV lub XML ("Lista upadłości");
  2. Treść publikowanych w serwisie ogłoszeń i wpisów do KRS pochodzi bezpośrednio z MSiG. Wpisy do KRS publikowane w MSiG są prezentowane w Serwisie w innej formie niż w MSiG, ich treść nie jest jednak w żaden sposób modyfikowana.
  3. Administrator Serwisu dokłada starań, aby ogłoszenia i wpisy do KRS z bieżących numerów MSiG były publikowane w Serwisie niezwłocznie po ich wydaniu i rozpowszechnieniu przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości.
 4. Warunki korzystania z Serwisu

  1. Użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z Usług wymienionych w sekcji III ust. 1 pkt. 1-3 z następującymi ograniczeniami:

   1. wyszukiwanie ogłoszeń i wpisów do KRS - do pięciu odsłon stron z wynikami wyszukiwania dziennie,
   2. przeglądanie pełnej treści ogłoszeń i wpisów do KRS - do pięciu odsłon dziennie;
  2. Korzystanie ze wszystkich Usług, poza usługą "Lista upadłości", bez ograniczeń wymienionych w ust. 1 możliwe jest po utworzeniu w Serwisie Konta i opłaceniu abonamentu w kwocie:

   1. 29,00 zł netto (35,67 zł brutto) za dostęp 30-dniowy;
   2. 79,00 zł netto (97,17 zł brutto) za dostęp 90-dniowy;
   3. 139,00 zł netto (170,97 zł brutto) za dostęp 180-dniowy;
   4. 249,00 zł netto (306,27 zł brutto) za dostęp 360-dniowy;
  3. Opłatę abonamentową za dostęp do Usług można wnieść szybkim przelewem bankowym lub kartą płatniczą za pośrednictwem systemu obsługi płatności PayU albo zwykłym przelewem bankowym po uprzednim aktywowaniu tej możliwości na Koncie Zarejestrowanego użytkownika przez Administratora Serwisu.
  4. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje dostęp do Usług niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty abonamentowej w systemie obsługi płatności PayU albo na rachunku bankowym Administratora Serwisu w przypadku płatności dokonywanych poza systemem obsługi płatności PayU.
  5. Korzystanie z usługi "Lista upadłości" możliwe jest po wcześniejszym podpisaniu umowy z Administratorem serwisu. Za pobranie listy ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych z pojedynczego miesiąca Administrator serwisu pobiera opłatę w wysokości 250,00 zł netto (307,50 zł brutto).
  6. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany statusu wybranych Usług tj. do wprowadzenia opłat za dostęp bądź wymogu wcześniejszej rejestracji.
  7. Serwis i jego elementy, w szczególności oprogramowanie i bazy danych, są chronione przepisami prawa polskiego (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1402 ze zm.) oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Prawa autorskie do Serwisu i jego elementów, z wyłączeniem treści ogłoszeń pochodzących z MSiG, przysługują tylko i wyłącznie Administratorowi Serwisu.
  8. Do korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą "ciasteczek" (cookies), języka XHTML w wersji 1.1 lub wyższej, języka JavaScript w wersji 1.5 lub wyższej oraz kaskadowych arkuszy stylów (CSS) w wersji 2.1 lub wyższej.
  9. Użytkownicy nie mogą korzystać z oferowanych Usług w sposób powodujący nadmierne obciążenie infrastruktury technicznej Serwisu (np. wysyłając do serwera znaczną liczbę żądań HTTP w krótkim okresie).
  10. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta i dostępu do Serwisu Użytkownikom nieprzestrzegającym postanowień Regulaminu.
 5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu

  1. Dokonując rejestracji Konta w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania) w celu obsługi płatności za dostęp do Usług. Dane te nie będą przetwarzane w żaden inny sposób ani też udostępniane podmiotom i osobom trzecim.
  2. Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawiania, a także do usunięcia w dowolnym momencie Konta i wszystkich powiązanych z nim danych. Aby usunąć Konto, należy skontaktować się z Administratorem Serwisu korzystając z formularza kontaktowego lub wysyłając e-mail na adres podany w dziale "Kontakt" z adresu użytego przy rejestracji Konta. Administrator Serwisu zobowiązuje się do usunięcia Konta niezwłocznie po otrzymaniu takiej wiadomości.
  3. Przy rejestracji Konta Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przy rejestracji adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 6. Odstąpienie od umowy

  1. Zarejestrowany użytkownik posiadający opłacony abonament może zrezygnować z dostępu do płatnych Usług bez podania przyczyn w ciągu czternastu dni od wniesienia opłaty abonamentowej.
  2. Administrator Serwisu zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 7. Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące płatnych Usług można zgłaszać Administratorowi Serwisu drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
  2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać dane Zarejestrowanego użytkownika (imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres oraz adres e-mail użyty przy rejestracji w Serwisie), przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  3. Administrator Serwisu rozpatruje reklamacje w terminie czternastu dni od jej złożenia. O rozstrzygnięciu reklamacji Zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.
 8. Odpowiedzialność

  1. Serwis nie jest w żaden sposób powiązany z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości ani z jego komórką odpowiedzialną za wydawanie MSiG.
  2. Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby treść prezentowanych w Serwisie ogłoszeń i wpisów do KRS była dokładnie taka sama, jak w numerach MSiG, z których pochodzą.
  3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się w Serwisie niedokładnej, błędnej, nieprawdziwej informacji oraz za sposób jej użycia. Serwis nie może być traktowany jako oficjalne źródło informacji, które może wywierać wpływ na jakąkolwiek sytuację prawną lub faktyczną.
  4. Administrator Serwisu nie będzie poprawiał publikowanych w Serwisie treści ogłoszeń i wpisów do KRS na wniosek zainteresowanej osoby, jeśli osoba ta nie wykaże, że treść ogłoszenia lub wpisu w Serwisie różni się od treści opublikowanej w MSiG.
 9. Postanowienia końcowe

  1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o czym Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na 14 dni przed wejściem zmian w życie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw właściwych.
  3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go w Serwisie i jest dostępny pod adresem www.imsig.pl/inne/regulamin.