III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27508.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 674/17, X GUp 494/17
[BMSiG-27524/2017]

Biegaj Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt: X GU 674/17, X GUp 494/17.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2017 roku, sygn. akt X GU 674/17, została ogłoszona upadłość dłużnika Artura Biegaja, zamieszkałego w Kampinosie, przy (informacja ukryta), 05-085 Kampinos, PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Artura Ziobro (nr licencji 1035).

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Aleksandrze Ziółkowskiej-Majkowskiej, pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, (informacja ukryta), 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości X GUp 494/17.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Określa się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.