III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 27512.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 172/17
[BMSiG-27557/2017]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 lipca 2017 r. sygn. akt V GUp 172/17 ogłosił upadłość Bogusława Duduś, PESEL: (informacja ukryta) , zam.: 36-200 Brzozów, (informacja ukryta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie - SSR Lesław Zawada oraz syndyka masy upadłości w osobie - Olgierda Ortyla.

Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.