III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 27547.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp "of" 88/16
[BMSiG-27478/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Kińskiej i Andrzeja Kińskiego - osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp "of" 88/16 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listy wierzytelności.

Listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 114 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06).
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.