III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 30937.
SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 105/17
[BMSiG-31315/2017]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 lipca 2017 r., sygn. akt VI GU 105/17, postanowił:

I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Krzysztofa Halińskiego, zamieszkałego: 58-370 Boguszów-Gorce, ulica Browarna 7/3, PESEL (informacja ukryta) ,

II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,

III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,

IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Morawskiego,

V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Iwanka.