III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 42542.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GUp 81/16
[BMSiG-42542/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

OBWIESZCZENIE

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Konrada i Edyty Stępień w upadłości osób fizycznych zamieszkałych w Rumii, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 81/16, na mocy art. 320 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem przetargu z dnia 27.10.2017 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: prawa własności nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 48 m2, z pomieszczeniem przynależnym piwnicy o powierzchni 10,18 m2, położonej w Rumii przy ulicy Mazowieckiej 7A/5, wpisanej do KW nr GD1 W/00075094/8 wraz z udziałem 515/10000 części w nieruchomości wspólnej wpisanej do KW nr GD1W/00073050/4 i udziałem 73/10000 części w prawie własności działki nr 3/40 o pow. 10296 m2, wpisanej do KW nr GD1 W/00073047/0.
Cena wywoławcza 156.600,00 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych). Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2017 r. w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Ewa Kubiak, z dopiskiem "PRZETARG sygn. akt VI GUp 81/16" (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2017 r., o godz. 900, sala B-65, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości upadłych Konrada i Edyty Stępień w upadłości, 84-230 Rumia, ul. Mazowiecka 7A/5, prowadzony w BZ WBK S.A. o numerze: 08 1090 2620 0000 0001 3296 4429, i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą pod rygorem niedopuszczenia do przetargu. Regulamin przetargu jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A, tel. nr 504 271 728, e-mail: mazsyndyk@wp.pl

Opis i oszacowanie nieruchomości jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu), oraz w biurze syndyka.

W terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.