III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45711.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 1515/17, X GUp 986/17
[BMSiG-45813/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1515/17 ogłosił upadłość Agnieszki Adamskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy (informacja ukryta). 3, 01-208 (PESEL: (informacja ukryta) ), wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego, oraz syndyka w osobie Jana Nosowicza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 759).

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Uznaje się postępowanie upadłościowe za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku.
Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 986/17.