III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45728.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 231/17
[BMSiG-45922/2017]

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 231/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Barana, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 25-014 Kielce, (informacja ukryta) m. 38; określił, że upadły Mariusz Baran jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Artura Fijałkowskiego, nr licencji 970; wezwał wierzycieli Upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171).