III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45732.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VI GU 670/17/AS, VI GUp 220/16/OF
[BMSiG-45721/2017]

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, z dnia 28.11.2017 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 670/17/AS, ogłosił upadłość KRZYSZTOFA NOWAKOWSKIEGO, nr ewidencyjny PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam.: (informacja ukryta), 80-462 Gdańsk, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak i syndyka w osobie Wiesława Milinkiewicza.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach sędziemu komisarzowi SSR Ewie Kubiak, pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, Wydział VI Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku, (informacja ukryta), 80-126 Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 220/16/OF.