III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 45749.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 260/17
[BMSiG-45846/2017]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt V GU 260/17, ogłosił upadłość dłużnika Anny Krawczyk, nr PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałej: 27-415 Kunów, (informacja ukryta), określił, że upadła Anna Krawczyk jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka w osobie Joanny Pelak, nr licencji 116; wezwał wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171).