Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 6963.
KRS 0000104488, REGON 017519520, NIP 1181633139
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-04 r., sygnatura akt: X GUp 337/16
[BMSiG-6276/2017]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości zawiadamia, iż w dniu 24 stycznia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach, podczas którego Rada Wierzycieli postanowiła podjąć uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 1

"Rada Wierzycieli na zasadzie art. 208 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe przyjmuje Regulamin Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach o treści jaka została przedstawiona w dokumencie zatytułowanym Regulamin Rady Wierzycieli Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łomiankach stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."

UCHWAŁA nr 2

"Rada Wierzycieli na zasadzie art. 208 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oraz w oparciu o treść przyjętego Regulamin Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach wybrała na Przewodniczącego Rady Wierzycieli Krzysztofa Jagiełło."

UCHWAŁA nr 3

"Rada Wierzycieli na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo upadłościowe zezwala Syndykowi Masy Upadłości (dalej "Syndyk") Spółki pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łomiankach (dalej "Marcpol"), na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa Marcpol w okresie od dnia 8 grudnia 2016 r. do dnia 13 maja 2017 roku."

UCHWAŁA nr 4

"Rada Wierzycieli na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo upadłościowe zezwala Syndykowi Masy Upadłości (dalej "Syndyk") Spółki pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomiankach (dalej "Marcpol") na sprzedaż z wolnej ręki majątku stanowiącego własność Marcpol w postaci samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych oraz przyczep lekkich szczegółowo opisanych w Oszacowaniu wartości likwidacyjnej pojazdów mechanicznych będących własnością upadłego MarcPol S.A., ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki, sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Jaszewskiego oraz w suplemencie z dnia 4 sierpnia 2016 roku do ww. oszacowaniami stanowiących załącznik do niniejszej uchwały, za cenę netto poszczególnych ruchomości nie niższą niż kwota wskazana w tabeli stanowiącej integralną część niniejszej uchwały oznaczoną w kolumnie wnioskowana jednostkowa cena sprzedaży netto, z wyjątkiem pojazdu Skoda Superb nr rej. WI 9627X, będącego przedmiotem umowy leasingu zawartej pomiędzy Marcpol a podmiotem trzecim."

UCHWAŁA nr 5

"Rada Wierzycieli na zasadzie art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo upadłościowe zezwala Syndykowi Masy Upadłości (dalej "Syndyk") Spółki pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łomiankach (dalej "Marcpol") na sprzedaż z wolnej ręki majątku stanowiącego własność Marcpol w postaci wiaty na wózki w cenie nie mniejszej niż 2.000 zł netto znajdującej się przy ul. Dekabrystów 80 w Częstochowie, będącej przedmiotem suplementu wyceny pt. "Oszacowanie wartości rynkowej ruchomych składników mienia będących własnością upadłego MarcPol S.A., ul. Poniatowskiego 2, 05-092 Łomianki, znajdujące się w placówce w Częstochowie" z dnia 19 sierpnia 2016 roku sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Jaszewskiego, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, z zaleceniem sprzedaży wraz z prawami do nieruchomości położonej przy ul. Dekabrystów 80 w Częstochowie."

Uchwały Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości z dnia 24 stycznia 2017 r. wraz z załącznikami są dostępne do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Marcpol S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt X GUp 337/16 oraz w Kancelarii Syndyka w Warszawie (02-797) przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27.

Poucza się, iż zarzuty przeciwko ww. uchwałom Rady Wierzycieli mogą zostać wniesione w trybie przewidzianym w art. 210 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe.