III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 18919.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 158/16
[BMSiG-18499/2017]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie V GUp 158/16 ogłoszona została upadłość Pawła Gołębiewskiego, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 87-100 Toruń, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację majątku dłużnika.

Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Marii Szymańskiej urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 87-100 Toruń.
Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.