III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Pozycja 18975.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: I GUp 20/16 lik. "of"
[BMSiG-18460/2017]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Bolesława Folga - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt GUp 20/16 lik "of" (PESEL (informacja ukryta) ) zawiadamia, iż w dniu 4 maja 2017 r. został złożony do Sądu ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, (informacja ukryta) pokój nr 5, i w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty.