I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 25191.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-11-21 r.
Pozycja 25191.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-11-19 r.
[BMSiG-24610/2018]

PLAN POŁĄCZENIA (łączenie przez przejęcie - art. 492 § 1 pkt 1) KSH), podpisany w dniu 28 maja 2018 r. pomiędzy:

1. NEVU Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000704653, REGON: 368794160 , NIP: 9512450136 , z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 PLN ("NEVU");
oraz:
2. Eubioco Spółką Akcyjną z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370876, REGON: 100997036 , NIP: 9471974226 , z kapitałem zakładowym w wysokości 1.400.000 PLN, w pełni opłaconym ("EUBIOCO").

Strony uzgodniły warunki połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH:

1) typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia:

Spółka przejmująca - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa polskiego:
NEVU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

Spółka przejmowana - spółka akcyjna prawa polskiego:

EUBIOCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

100% akcji spółki przejmowanej EUBIOCO posiada spółka przejmująca NEVU.

Połączenie nastąpić ma w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. łączenie przez przejęcie;

2) stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej bądź spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki na udziały lub akcje spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej i wysokość ewentualnych dopłat:

Z uwagi na fakt, że 100% akcji w EUBIOCO posiada NEVU, nie stosuje się z mocy art. 516 § 6 KSH;

3) zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej bądź w spółce nowo zawiązanej:

Z uwagi na fakt, że 100% akcji w EUBIOCO posiada NEVU, nie stosuje się z mocy art. 516 § 6 KSH;

4) dzień, od którego udziały albo akcje, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej:

Z uwagi na fakt, że 100% akcji w EUBIOCO posiada NEVU, nie stosuje się z mocy art. 516 § 6 KSH;

5) prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki:

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej;

6) szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane:

Nie przewiduje się przyznania szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały o połączeniu w spółce przejmowanej;
Załącznik nr 2 - projekt zmian umowy spółki przejmującej;
Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2018 r.;
Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny na dzień 1 kwietnia 2018 r.