III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 34814.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 221/18, V GUp 225/18
[BMSiG-34704/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, (informacja ukryta), 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 19 lipca 2018 r., sygn. akt V GU 221/18, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Teresy Czoska, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił:

1. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłej Teresy Czoska, zam.: Przemyśl, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego;

3. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, nr lic. 211;

4. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 225/18.

Zgłoszenia wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 225/18, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, (informacja ukryta), 35-303 Rzeszów.