III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 35018.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: X GU 346/18
[BMSiG-34828/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sygn. akt X GU 346/18

POSTANOWIENIE

Dnia 20 czerwca 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Krystyna Gawrońska-Figat, Protokolant: Wioleta Kieliszek, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2018 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z wniosku dłużniczki Danuty Wernio o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia:

I. ogłosić upadłość Danuty Wernio, zamieszkałej w Ząbkach przy (informacja ukryta) (kod pocztowy: 05-091), PESEL (informacja ukryta) ;

II. określić, że Danuta Wernio jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka w osobie Piotra Chudzia (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 147);

VI. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego.

SSR Krystyna Gawrońska-Figat