III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 40050.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU "of" 104/18, V GUp "of" 106/18
[BMSiG-39879/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 r. (sygn. akt V GU " of" 104/18):

1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Bogdana Stanisława Kosim, PESEL (informacja ukryta) , zamieszkałego: 12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 22B, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

4. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg;

5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp "of" 106/18.