III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Pozycja 1636.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GUp 26/17
[BMSiG-987/2018]

OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Beszczyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 26/17 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20 grudnia 2017 r. uzupełniająca lista wierzytelności.

Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw.
Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony.