III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20445.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XII GU 50/18, XII GUp 156/18
[BMSiG-19916/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 maja 2016 r., sygn. akt XII GU 50/18, ogłosił upadłość Doroty Bryk, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zabrzu, przy (informacja ukryta).
Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłej.

Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Soni Małańczak oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego.

Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 156/18.