III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20461.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 57/18
[BMSiG-19910/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie V GUp 57/18 ogłoszona została upadłość Sławomira Paciucha, zamieszkałego przy (informacja ukryta), 87-100 Toruń, numer PESEL (informacja ukryta) , osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.
Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Szulca, nr licencji 1162.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) i niniejsze postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym.