III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 20477.
SĄD REJONOWY W PŁOCKU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 15/18, V GUp 31/18
[BMSiG-20006/2018]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt V GU 15/18 postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2018 roku, ogłosił upadłość Marka Stopczyńskiego, (PESEL: (informacja ukryta) ), zamieszkałego pod adresem: (informacja ukryta), 06-400 Ciechanów, obejmującą likwidację jego majątku jako osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta), 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 31/18.

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Lewandowskiej - Myczki oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943).
Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Krzysztof Piotrowski
SYNDYK