III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 41944.
SĄD REJONOWY W OPOLU, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GU 138/19, V GUp 119/19
[BMSiG-41986/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu postanowieniem z dnia 22.07.2019 r., sygn. akt V GU 138/19, postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika Zdzisława Mikulskiego, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, (informacja ukryta), identyfikującego się nr PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;

2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej;

3. wyznaczyć syndyka w osobie Piotra Skorupa, nr licencji 421;

4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego;

5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.