III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 19804.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIV GU 612/18, XIV GUp 72/19
[BMSiG-19370/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej!

W ramach usługi Lista upadłości udostępniamy codziennie listę w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającą przetworzone dane z ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji:

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

XIV GU 612/18

OBWIESZCZENIE

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Górasa, numer PESEL (informacja ukryta) , jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na Syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Starzyka, nr licencji 650.

Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, (informacja ukryta). Adres dla korespondencji: Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź - z podaniem sygnatury akt XIV GUp 72/19.