III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 23663.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GU 65/19, VIII GUp 83/19
[BMSiG-23077/2019]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy ogłasza, że w sprawie wniosku dłużnika Moniki Mielcarz, sygn. akt VIII GU 65/19, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. postanowił:

1. ogłosić upadłość dłużnika Marianny Nawrockiej, zam. w miejscowości Obrąb 9, 06-300 Obrąb, legitymującej się numerem PESEL (informacja ukryta) , nieprowadzącej działalności gospodarczej,

2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi,

3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

4. na sędziego komisarza wyznaczyć Pawła Hempla a na syndyka masy upadłościowej Janusza Mierzejewskiego (nr licencji 236)

5. zgodnie z przepisem art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 83/19.