III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 7748.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VII GU 283/19 "of", VII GUp 26/20 "of"
[BMSiG-7388/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 283/19 "of", w dniu 4 lutego 2020 r., postanowił:

1. ogłosić upadłość Piotra Krygiera, zamieszkałego: (informacja ukryta), 75-814 Koszalin, numer PESEL (informacja ukryta) ;

2. określić, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;

3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

4. wyznaczyć sędziego Dariusza Szymczaka na Sędziego Komisarza;

5. wyznaczyć Stanisława Ruszkowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 473, na syndyka;

6. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny;

7. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GUp 26/20 "of".

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie.