III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 7755.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GU 678/19
[BMSiG-7238/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 678/19, ogłosił upadłość Ewy Ostolskiej (numer PESEL (informacja ukryta) ), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Asesora Sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Franza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 413), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, (informacja ukryta).