III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego

Pozycja 7874.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: VIII GUp 55/18
[BMSiG-7318/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku, sygn. akt VIII GUp 55/18, zostało umorzone postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Romualda Hawryluka, zamieszkałego: 15-349 Białystok, ul. Dubois 22/12, na postawie art. 49110 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na skutek wniosku upadłego o umorzenie postepowania.

Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowymi Gospodarczym.