Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 16453.
KRS 0000297559, REGON 141274828, NIP 5222874328
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-01-22 r., sygnatura akt: XIX GU 290/20, XIX GUp 220/20
[BMSiG-15948/2020]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r., sygn. akt XIX GU 290/20, postanowił:

1. oddalić wniosek o zabezpieczenie majątku dłużnika;

2. ogłosić upadłość dłużnika Fabryka Okularów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (adres: ul. Marynarska nr 15, 02-674 Warszawa), numer KRS 0000297559;

3. zatwierdzić warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Fabryki Okularów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na rzecz Polskiej Sieci Salonów Optycznych S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000830347, za cenę w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);

4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

6. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Piotra Pełczyńskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie MMOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (numer KRS 0000828888);

7. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego;

8. określić, iż koszty postępowania ponosi Fabryka Okularów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, pozostawiając ich szczegółowe rozliczenie referendarzowi sądowemu w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie.

Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie dalej prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 220/20.

Na postanowienie uwzględniające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje każdemu z wierzycieli; w celu złożenia zażalenia należy w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wystąpić o uzasadnienie postanowienia wraz z opłatą 100 złotych w terminie 7 dni, a następnie wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia z uzasadnieniem.

Nadto wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Jednocześnie podaje się adres korespondencyjny syndyka: MMOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, tel. 690 089 009, e-mail: mmrestrukturyzacje@gmail.com

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.