Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2018-2020

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2018-2020
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2020 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 64244.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: XV GUp 468/20
[BMSiG-63473/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem z dnia 21 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie upadłościowej Krystyny Lamenty, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XV GUp 468/20, postanowił:

I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą wierzyciele:

1. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

2. Capital Service S.A. w restrukturyzacji,

3. Mash Poland Sp. z o.o.,

4. ENEA S.A.,

5. Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o.,

6. KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

7. IPF Polska Sp. z o.o.,

8. EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny,

9. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,

II. ustalić, że upadła Krystyna Lamenta nie doprowadziła do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,

III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Krystyny Lamenty w ten sposób, że upadła przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczała w następujący sposób:

1. raty od 1 (pierwszej) do 7 (siódmej) w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych 00/100) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;

2. rata 8 (ósma) na rzecz wierzycieli;

a. Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 322,80 zł (trzysta dwadzieścia dwa złote 80/100) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;

b. Capital Service S.A. w restrukturyzacji w kwocie 2,24 zł (dwa złote 24/100),

c. Mash Poland Sp. z o.o. w kwocie 9,26 zł (dziewięć złotych 26/100),

d. ENEA S.A. w kwocie 0,44 zł (44/100),

e. Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w kwocie 1,20 zł (jeden złotych 20/100),

f. KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w kwocie 4,12 zł (cztery złote 12/100),

g. IPF Polska Sp. z o.o. w kwocie 9,49 zł (dziewięć złotych 49/100), h. EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w kwocie 3,35 zł (trzy złote 35/100),

i. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w kwocie 47,08 zł (czterdzieści siedem złotych 08/100),

3. Raty od 9 (dziewiątej) do 36 (trzydziestej szóstej) na rzecz wierzycieli:

a. Capital Service S.A. w restrukturyzacji w kwocie 11,63 zł (jedenaście złotych 63/100),

b. Mash Poland Sp. z o.o. w kwocie 47,96 zł (czterdzieści siedem złotych 96/100),

c. ENEA S.A. w kwocie 2,30 zł (dwa złote 30/100),

d. Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w kwocie 6,21 zł (sześć złotych 21/100),

e. KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w kwocie 21,37 zł (dwadzieścia jeden złotych 37/100),

f. IPF Polska Sp. z o.o. w kwocie 49,19 zł (czterdzieści dziewięć złotych 19/100),

g. EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w kwocie 17,37 zł (siedemnaście złotych 37/100),

h. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w kwocie 243,96 zł (dwieście czterdzieści trzy złote 96/100),

IV. po wykonaniu przez upadłą Krystynę Lamentę planu spłaty zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 8 października 2020 r., zostaną w pozostałej części umorzone.

Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy wnieść w terminie tygodniowym od obwieszczenia. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.