III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Pozycja 12848.
SĄD REJONOWY W LEGNICY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygnatura akt: V GUp 18/21
[BMSiG-11537/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 29 stycznia 2021 r. Sąd postanowił:

I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Madeja, zamieszkałego: 59-220 Legnica, (informacja ukryta), o nr PESEL (informacja ukryta) i o nr NIP 6911991599 , obejmującą likwidację majątku;

II. określić, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;

III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;

IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

V. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna, numer licencji 105, adres do doręczeń: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy Skrytka Pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15;

VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe;

VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.