III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 12970.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: VIII GUp 160/20
[BMSiG-11624/2021]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wydanym po przeprowadzeniu rozprawy postanowieniem z 28 stycznia 2021 r. (sygn. VIII GUp 160/20):

I. w trybie art. 49116 ust. 1 i 1a Prawa upadłościowego ustalił następujących wierzycieli Michała Gałysy (numer PESEL (informacja ukryta) ) uczestniczących w planie spłaty:

1. Gmina Wrocław z kwotą 368,14 zł w kategorii II, ZW 1,

2. Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej z kwotą 5.010,03 zł w kategorii II i 20,41 zł w kategorii III, łącznie 5.030,44 zł, ZW 2,

3. Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. we Wrocławiu z kwotą 32.119,25 zł w kategorii II i 7.242,63 zł w kategorii III, łącznie 39.361,88 zł, ZW 3;

II. w trybie art. 49116 ust. 1a Prawa upadłościowego dokonał następującego planu podziału funduszy masy upadłości Michała Gałysy w kwocie 4.368,64 zł pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty:

1. 42,89 zł na rzecz Gminy Wrocław, ZW 1,

2. 583,64 zł na rzecz Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej, ZW 2,

3. 3.742,06 zł na rzecz Gminy Wrocław reprezentowanej przez Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.we Wrocławiu, ZW 3;

III. w trybie art. 49114 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 49116 ust. 1a Prawa upadłościowego ustalił, że po wykonaniu podziału funduszy masy upadłości Michała Gałysy określonego w pkt II sentencji pozostała część jego niespłaconych zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości (29 maja 2020 r.) zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydziału Gospodarczego Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie wynosi tydzień od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie sądowej 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego.

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.