Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

9. Inne

Pozycja 41451.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt: XIX GUp 1264/21
[BMSiG-41363/2022]

Pobierz listę upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Uzyskaj dostęp do listy w pliku Microsoft Excel, CSV lub XML zawierającej przetworzone dane z ogłoszeń upadłościowych i restrukturyzacyjnych, publikowanych codziennie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w tym:

  • dane podmiotu, wobec którego prowadzone jest postępowanie,
  • informacje o sądzie i sygnaturach postępowania,
  • dane sędziego komisarza i doradcy restrukturyzacyjnego,
  • długość okresu do działania,
  • pełną treść ogłoszenia w formacie tekstowym i HTML.

Więcej informacji: Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1264/21, postanowieniem z dnia 26 lipca 2022 r. postanowił:

I. ustalić, że w planie spłaty wierzycieli Renaty Kempy uczestniczy z tytułu wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości:
a) Profi Credit Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 13.739,31 (trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 31/100) złotych w kategorii II i 6.449,34 (sześć tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć 34/100) złotych w kategorii III, b) Orange Polska Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 984,91 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery 91/100) złotych w kategorii II,
c) Fortunato Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie z wierzytelnością w kwocie 487,65 (czterysta osiemdziesiąt siedem 65/100) złotych w kategorii II;
II. ustalić, że upadła Renata Kempa nie doprowadziła do powstania ani nie powiększyła istotnie stopnia swojej niewypłacalności umyślnie ani wskutek rażącego niedbalstwa; III. dokonać podziału funduszów masy upadłości w następujący sposób:
1. podziałowi podlega suma 5.136,15 (pięć tysięcy sto trzydzieści sześć 15/100) złotych;
2. w podziale funduszów masy upadłości uczestniczą wierzyciele wymienieni w pkt I postanowienia z wierzytelnościami w wysokości wskazanej w pkt I postanowienia należącymi do kategorii II;
3. uczestnikom planu podziału funduszów masy upadłości przypadają z podziału następujące sumy:
a) Profi Credit Polska Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwota 4.786,99 (cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć 99/100) złotych,
b) Orange Polska Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwota 233,53 (dwieście trzydzieści trzy 53/100) złotych,
c) Fortunato Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie kwota 115,63 (sto piętnaście 63/100) złotych;
4. wskazane w punkcie poprzedzającym sumy, które przypadają uczestnikom podziału pozostałych funduszów masy upadłości mają być im wypłacone przez syndyka niezwłocznie po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia;
IV. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej polegający na tym, że upadła przez okres 14 (czternastu) miesięcy, w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, na zaspokojenie wierzycieli przeznaczy łącznie kwotę 9.800 (dziewięć tysięcy osiemset) złotych, w ratach po 700 (siedemset) złotych miesięcznie, w następujący sposób:
a) na rzecz Profi Credit Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwota 652,41 (sześćset pięćdziesiąt dwa 41/100) złotych miesięcznie,
b) na rzecz Orange Polska Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwota 31,83 (trzydzieści jeden 83/100) złotych miesięcznie,
c) na rzecz Fortunato Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie kwota 15,76 (piętnaście 76/100) złotych miesięcznie;
V. określić, że po wykonaniu przez Renatę Kempę planu spłaty jej pozostałe zobowiązania powstałe przed ogłoszeniem upadłości - poza zobowiązaniami, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe - zostaną w całości umorzone.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie wnosi się w sposób następujący: W ciągu 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po otrzymaniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie należy w ciągu 7 dni wnieść zażalenie. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano sporządzenia uzasadnienia.