Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 119801.
KRS 0000116905, REGON 891009459, NIP 8862428852
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-19 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7952/3/822]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
434 791

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2003.10.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"CREDITOR" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaELITA.PL SPÓŁKA AKCYJNA

Rubryka 4. Umowa lub statut

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2003 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ŚWIEBODZKIEJ 2/5, NOTARIUSZ ELŻBIETA RADOJEWSKA, REPERTORIUM A NR 3109/2003, ZMIENIONO PAR. 1 PKT 1, PAR. 8 PKT 3, PAR. 12 PKT 1 I 2, PAR. 14 PKT 1, PAR. 17 PKT 1 I 4, PAR. 18 PKT 3. DODANO PAR. 5 PKT O, P, R, S, T SKREŚLONO PAR. 8 PKT 4

Rubryka 9. Informacje o emisjach akcji

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii50000

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane50.000 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA KAŻDĄ AKCJĘ PRZYPADA 5 (PIĘĆ) GŁOSÓW. UPRZYWILEJOWANIE AKCJI WYGASA W PRZYPADKU ICH ZBYCIA, CHYBA, ŻE ZBYCIE NASTĘPUJE NA RZECZ INNEGO AKCJONARIUSZA POSIADAJĄCEGO AKCJE UPRZYWILEJOWANE.

WPISAĆ

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUZDYGAN
2.ImionaARNOLD PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZYŻ
2.ImionaDARIUSZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPYKA
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALSKI
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRASUCKI
2.ImionaJÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁEBEK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

6

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYMAŃSKI
2.ImionaRYSZARD MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

7

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPARKITNY
2.ImionaWALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

8

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRASUCKA
2.ImionaKAZIMIERA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

WPISAĆ

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 NAUKA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Dział 6.

Rubryka 1. Informacje o likwidacji

WPISAĆ

1

Dla pozycji: nr wpisu 2 data wpisu 2002.10.31


2.Informacje o zakończeniu likwidacjiUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 21.05.2003 R. O UCHYLENIU UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI PRZEZ LIKWIDACJĘ, AKT NOTARIALNY SPORZĄZONY PRZEZ ELŻBIETĘ RADOJEWSKĄ, UL. ŚWIEBODZKA 2/5 WE WROCŁAWIU REPERTORIUM A NR 3109/2003

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZYSKA
2.ImionaIRENEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)