Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 29559.
KRS 0000230332, REGON 120017223, NIP 6792837419
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-03-15 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2044/5/45]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Open Qualis sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2005.03.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działa* INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresulica KRASICKIEGO nr domu 24 nr lokalu 14 kod pocztowy 30-503 poczta KRAKÓW

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki-AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 LUTEGO 2005 ROKU, NOTARIUSZ STANISŁAW CIĄGŁO PROWADZĄCY KANCELARIE NOTARIALNĄ W NOWYM SĄCZU PRZY UL. DUNAJEWSKIEGO 7, REPERTORIUM A NR 630/2005; -07.03.2005 NOTARIUSZ STANISŁAW CIĄGŁO PROWADZĄCY KANCELARIE NOTARIALNĄ W NOWYM SĄCZU PRZY UL. DUNAJEWSKIEGO 7, REPERTORIUM A NR 1420/2005 -ZMIANA § 3, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBANAŚ
2.ImionaJAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 999 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAZNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES ZARZĄDU.W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBANAŚ
2.ImionaJAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 51 Z STOŁÓWKI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 21 Z LEASING FINANSOWY

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy91 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy91 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 32 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 72 Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA