Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 820.
KRS 0000014350, REGON 090458281, NIP 5540310818
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-23 r.
[BM-335/2007]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza ciepłowni

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 35.30.Z (Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych).

Liczba rekordów:
999

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Bydgoszcz

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
43 248

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 405 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza uchwałę powziętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 20 grudnia 2006 r. w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

"Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1.05.2005 r. do 30.04.2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za rok obrotowy, obejmujący okres od 1.05.2005 r. do 30.04.2006 r.,

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy za rok obrotowy, obejmujący okres od 1.05.2005 r. do 30.04.2006 r., w skład którego wchodzą:

a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.04.2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 312.197.360,14 zł (słownie: trzysta dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 14/100),

c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy, obejmujący okres od 1.05.2005 r. do 30.04.2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 1.966.319,66 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 66/100),

d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w okresie od 1.05.2005 r. do 30.04.2006 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.575.045,15 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści pięć złotych 15/100),

e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.05.2005 r. do 30.04.2006 r. o kwotę 6.500.224,93 zł (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 93/100),

f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.