V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 837.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA, WYDZIAŁ II CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1328/06
[BM-344/2007]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza, Wydziale II Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 1328/06 z wniosku Anny Kozery o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Alinie Olejniczak z d. Krawieckiej, córce Edwarda i Stanisławy z d. Iwanowskiej, urodzonej 3 sierpnia 1933 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 73 m. 40, zmarłej dnia 2.06.2006 r. w Warszawie.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.