V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 843.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-POŁUDNIE, WYDZIAŁ II CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1440/06
[BM-339/2007]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Południe, Wydział II Cywilny, pod sygn. II Ns 1440/06 toczy się postępowanie z wniosku Polskiej Agencji Prasowej S.A. w Warszawie o stwierdzenie zasiedzenia na jej rzecz nieruchomości położonej w Warszawie-Rembertowie przy ul. Mińskiej 65, stanowiącej działkę o nr. ewid. 17/2, o powierzchni 7.246 m2, z obrębu 3-02-03, pochodzącej z nieruchomości hip. N 204 A Pr, hip. N 1207 Pr., N 840 Pr.

Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, w szczególności Romę Kwapisz i Aleksandrę Kwapisz lub ich następców prawnych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie, gdyż w przeciwnym razie zapadnie postanowienie zgodnie z żądaniem, o ile zostanie udowodnione.