Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 2414.
POLMED SPÓŁKA AKCYJNA w Starogardzie Gdańskim
KRS 0000271013, REGON 192110780, NIP 5921963724
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-12-29 r.
[BM-1915/2008]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Polmed SA sprawozdanie finansowe

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim zawiadamia, iż planuje wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2007 w oparciu o sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.08.2007 r., zbadane i zaopiniowane przez biegłego rewidenta Jolantę Orłowską w opinii z dnia 30.01.2008 r., na następujących warunkach:

a) łączny poziom zaliczki wynosi 480.000 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),

b) w wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2007 uczestniczyć będzie łącznie 14.002.875 akcji imiennych serii A, CA, CB, D i akcji zwykłych na okaziciela serii B i E,

c) jedna akcja uprawnia do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości 0,34 zł (słownie: trzydzieści cztery grosze) brutto,

d) prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2007 uzyskują akcjonariusze posiadający akcje POLMED S.A. w dniu 31.12.2007 r.,

e) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2007 nastąpi w dniu 20.03.2008 r.