V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 12409.
SĄD REJONOWY W MYSŁOWICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 356/09
[BMSiG-12779/2009]

W Sądzie Rejonowym w Mysłowicach zostało wszczęte z wniosku Gminy Mysłowice postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Maksymilianie Małyska, synu Pawła i Marty, zmarłym w dniu 24 stycznia 2008 r. w Mysłowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Mysłowicach.
Spadkodawca nie pozostawił żadnych znanych Sądowi aktywów.

Wzywa się spadkobierców, aby w terminie 6 (sześciu) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.