Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176355.
KRS 0000207644, REGON 193067951, NIP 5842527383
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-05-19 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/12243/9/865]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mongird sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki04.08.2009 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ CHYLIŃSKI - KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 5651/2009 ZMIENIONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 7 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 HOTELE I RESTAURACJE

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy61 TRANSPORT WODNY

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 12 B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 INFORMATYKA

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 REKRUTACJA I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 EDUKACJA

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA

WPISAĆ

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 2 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

77

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 EDUKACJA

78

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

79

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

80

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

81

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

82

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA