Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12633.
KRS 0000043693, REGON 351352684, NIP 6790084447
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-02 r.
Pozycja 12633.
KRS , REGON 277531702, NIP 6262648395
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-03-27 r.
[BMSiG-13019/2009]

Plan połączenia Vesuvius Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z Foseco Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Wprowadzenie

Niniejszy plan został sporządzony na podstawie art. 491 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 nr 94 poz. 1037 z późn. zm.) w dniu 15 września 2009 r. w Skawinie, przez:

VESUVIUS POLAND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Tynieckiej 12, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043693, reprezentowaną przez: Frederica Marsala - Prezesa Zarządu, Wieńczysława Rachwała - członka Zarządu,

oraz

FOSECO POLSKA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Leonarda da Vinci 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000004338, reprezentowaną przez: Trevora Ayre - członka Zarządu, Roela van der Sluisa - członka Zarządu.

Dane o łączących się Spółkach (art. 499 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych)

Spółka Przejmująca:

Typ Spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma: VESUVIUS POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba: Skawina.
Adres: ul. Tyniecka 12, 32-050 Skawina.

Spółka Przejmowana:

Typ Spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Firma: FOSECO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba: Gliwice.
Adres: ul. Leonarda da Vinci 5, 44-109 Gliwice.

Sposób łączenia się Spółek

Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie Spółki FOSECO POLSKA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) przez VESUVIUS POLAND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca).
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone według uproszczonej procedury, tj. na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwały odnośnie do wyrażenia zgody na dokonanie połączenia. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie jest wymagane podjęcie uchwały odnośnie do wyrażania zgody na dokonanie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Wobec braku osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej, a jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca - nie przewiduje się przyznania komukolwiek szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej w związku z planowanym połączeniem. Z tych samych powodów niniejszy plan nie zawiera uzgodnień dotyczących stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani też zasad przyznawania udziałów Spółki Przejmującej oraz dnia, od którego przysługują uprawnienia do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z planowanym połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia

Projekt uchwały o połączeniu Walnego Zgromadzenia Wspólników Foseco Polska Sp. z o.o.
Oświadczenie Zarządu Foseco Polska Sp. z o.o. o wartości majątku Spółki Przejmowanej.
Informacja o stanie księgowym Vesuvius Poland Sp. z o.o.
Informacja o stanie księgowym Foseco Polska Sp. z o.o.