Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 12667.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-04-30 r.
[BMSiG-13063/2009]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących ubezpieczenia osobowe i majątkowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 65.12.Z (Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe).

Liczba rekordów:
1 017

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
431 561

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000009831, w dniu 30 kwietnia 2001 r. (Spółka), na podstawie art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść uchwały nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd, zasilenia tego kapitału przez dokonanie odpisu w ciężar kapitału zapasowego oraz określenia wysokości tego odpisu, uchwały nr UZ/414/2009 Zarządu Spółki z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009, oraz uchwały nr URN/30/2009 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2009, niniejszym ogłasza, że:

1) Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2009 w wysokości 12.749.917.095,00 zł (słownie: dwanaście miliardów siedemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych), tj. na jedną akcję 147,65 złotych (słownie: sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) brutto,

2) zbadane przez biegłego rewidenta śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki, o którym mowa w art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2009 r.,

3) dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek, określa się na 19 listopada 2009 r.,

4) zaliczka zostanie wypłacona w dniu 26 listopada 2009 r.