Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 1573.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-23 r.
[BMSiG-1474/2009]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu rybnickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie rybnickim (woj. śląskie).

Liczba rekordów:
6 578

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółek wraz z ogłoszeniem planu połączenia Spółek

W związku z planowanym połączeniem Spółek Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038011, oraz STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018652, Zarządy łączących się Spółek, stosownie do treści art. 500 § 2 ogłaszają plan połączenia o treści jak poniżej oraz zawiadamiają, iż akcjonariusze obu Spółek mogą zapoznać się z dokumentami związanymi z połączeniem Spółek wskazanymi w art. 505 § 1 k.s.h. w okresie od dnia 9 lutego 2009 r. do dnia 9 marca 2009 r.; akcjonariusze Firmy Handlowej "JAGO" S.A. - w jej siedzibie, w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10A, w sekretariacie Zarządu, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1600; akcjonariusze STORMM S.A. w jej siedzibie w Warszawie przy ul. Gotarda 9 w sekretariacie Spółki.

Plan połączenia

Informacja wstępna

Niniejszy plan połączenia stanowi zaktualizowaną wersję planu podpisanego przez łączące się Spółki w dniu 28 listopada 2008 roku.
Aktualizacja wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), oraz uwag biegłych rewidentów wyznaczonych przez Sąd Rejestrowy, złożonych w toku badania planu.
Ze względu na przejrzystość łączące się Spółki zadecydowały o aktualizacji planu połączenia poprzez przyjęcie jego jednolitej treści.
Ze względu na treść art. 499 § 2 ust. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych zaktualizowano załączone do planu połączenia dokumenty zawierające ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, oraz oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wprowadzenie

Zważywszy, że planowane połączenie Spółek:

- umożliwi zwiększenie elastyczności sposobów finansowania planowanych akwizycji;

- będzie sprzyjać zwiększeniu potencjałów ekonomicznych i organizacyjnych Spółek,

- będzie sprzyjać ograniczeniu kosztów działalności,
Zarządy Spółek F.H. "JAGO" S.A. oraz STORMM S.A., działając na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie ustalają niniejszy plan połączenia (Plan Połączenia).

Warunki połączenia

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Spółka Przejmująca:

Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038011.

Spółka Przejmowana:

STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018652.

2. Sposób łączenia

Połączenie odbędzie się przez przeniesienie całego majątku Spółki STORMM S.A. (Spółki przejmowanej) na Spółkę F.H. "JAGO" S.A. (Spółka przejmująca) za akcje, które Spółka przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) - art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego F.H. "JAGO" S.A. o kwotę 10.097.324 (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery) złote. Nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
Firma Handlowa "JAGO" S.A. podejmie wszelkie działania mające na celu wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działania te obejmą, w szczególności:

- złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, zawierającego informacje równoważne pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym, wraz z wnioskiem o stwierdzenie tej równoważności,

- zawarcie umowy w sprawie rejestracji akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,

- złożenie wniosku do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.

Różnica pomiędzy ustaloną dla celów połączenia wartością majątku STORMM S.A. a łączną wartością nominalną wydawanych w zamian akcji F.H. "JAGO" S.A. zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy F.H. "JAGO" S.A.

3. Stosunek wymiany akcji powstałych w wyniku połączenia na akcje Spółki przejmującej i wysokość dopłat

Średnia wartość wyceny Firmy Handlowej "JAGO" S.A. wynosi 80.605 tys. zł co przekłada się na średnią wartość 1 akcji F.H. "JAGO" S.A. w kwocie 2,42 zł przy wyemitowanym kapitale zakładowym w wysokości 33.308.200 zł.
Średnia wartość wyceny STORMM S.A. wynosi 24.486 tys. zł co przekłada się na wartość 1 akcji STORMM S.A. w kwocie 0,97 zł.
W związku z wyżej przedstawionymi wartościami stosunek (parytet) wymiany akcji STORMM S.A. na akcje F.H. "JAGO" S.A. wynosi: 2,50 do 1.
Stosunek wymiany akcji uwzględnia wartość STORMM S.A. ustaloną dla celów połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, według stanu na dzień 1.12.2008 roku.

4. Zasady dotyczące przyznania akcjonariuszom akcji w F.H. "JAGO" S.A.

Akcje serii E Spółki przejmującej - F.H. "JAGO" S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom STORMM S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. według stanu posiadania akcji STORMM S.A. w Dniu Referencyjnym.
Podmiotami, które uprawnione będą do obejmowania akcji serii E Spółki przejmującej - F.H. "JAGO" S.A. będą podmioty, na czyich rachunkach papierów wartościowych, lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez firmy inwestycyjne zapisane będą akcje STORMM S.A. w Dniu Referencyjnym.
Dzień Referencyjny zostanie ustalony przez Zarząd Spółki przejmującej w terminie nie późniejszym niż przypadający na 7 dni roboczych po wydaniu postanowienia o rejestracji planowanego połączenia i związanego z nim podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd przekaże uchwałę w tym zakresie Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., chyba że ustalenie innego terminu będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Niezwłocznie po złożeniu do właściwego Sądu Rejestrowego wniosku o wpis połączenia Spółek do Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd STORMM S.A. złoży wniosek do GPW w Warszawie S.A. o zawieszanie obrotu akcjami STORMM S.A. do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu (co nastąpi w związku rejestracją połączenia Spółek). Zawieszenie nastąpi nie później, niż w dniu rejestracji połączenia Spółek.
Liczba akcji nowej emisji (serii E), jaką otrzyma każdy z akcjonariuszy STORMM S.A. zostanie ustalona jako iloraz posiadanych przez danego akcjonariusza akcji STORMM S.A. i ustalonego parytety wymiany. Jeżeli iloraz nie będzie stanowił liczby całkowitej zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Kwota dopłaty dla akcjonariuszy STORMM S.A. wypłacana w celu wyrównania różnicy wynikającej z zastosowania parytetu wymiany wobec akcjonariuszy, w których przypadku iloczyn, o którym mowa powyżej, nie będzie stanowił liczby całkowitej, obliczana będzie wg następującego wzoru:

K = (U x P) x A

K - kwota dopłaty

U - ułamek, o który został zaokrąglony iloraz
P - parytet (2,5)

A - wartość akcji STORMM S.A. ustalona dla potrzeb parytetu (0,97 PLN)

Łączna kwota dopłat dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji F.H. "JAGO" S.A., określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego F.H. "JAGO" S.A. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym podmiotom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
Akcje serii E, które nie zostaną przyznane zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami, zostaną przyznane wg uznania Zarządu F.H. JAGO S.A. lub umorzone.

5. Dzień, od którego akcje Spółki przejmującej uprawniają do uczestniczenia w jej zysku

Nowo wyemitowane akcje F.H. "JAGO" S.A. uprawniać będą do uczestnictwa w zysku F.H. "JAGO" S.A. od dnia 1 stycznia 2009 r. W przypadku wypłaty dywidendy w trybie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcje nowej emisji będą miały równe prawa z dotychczas wyemitowanymi akcjami.

6. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą akcjonariuszom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

W Spółkach łączących się nie występują osoby szczególnie uprawnione. W związku z połączeniem w Spółce przejmującej nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa akcjonariuszy Spółki przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Zarząd F.H. JAGO S.A.
Rafał Haendel
Sylwester Wojtaczka

Zarząd STORMM S.A
Krzysztof Kosiorek-Sobolewski
Agnieszka Parkot

Załączniki:

- projekt uchwały F.H. JAGO S.A. o połączeniu Spółek,
- projekt uchwały STORMM S.A. o połączeniu Spółek,
- projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej,

- ustalenie wartości majątku STORMM S.A. sporządzone na dzień 1.12.2008 r.,

- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki F.H. JAGO S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.12.2008 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki STORMM S.A. sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.12.2008 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.