Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 19049.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-02-02 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/298/9/326]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm faktoringowych i pośredników finansowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 64.99.Z (Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych).

Liczba rekordów:
9 704

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.02.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaFDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SMOLKI nr domu 5 nr lokalu 402 kod pocztowy 30-504 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 12.12.2008 R., ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW CHORABIK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA DOROTY MITKI PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY ULICY LUBICZ NR 3, REPERTORIUM A NR 6859/2008;

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"AFM" SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON472043570
4.Numer KRS0000192029 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 ZŁ (STO ZŁOTYCH) KAŻDY I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBARAN
2.ImionaTOMASZ ROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)