Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 165880.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-09-01 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10655/10/224]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu przemyskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie przemyskim (woj. podkarpackie).

Liczba rekordów:
11 634

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.09.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaVS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina KRASICZYN miejscowość TARNAWCE
2.Adresmiejscowość TARNAWCE nr domu 5 kod pocztowy 37-741 poczta KRASICZYN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 3 SIERPNIA 2010 ROKU NR REP. A 2816/210 PRZEZ KRYSTYNĘ KOSTKA, NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W JAROSŁAWIU PRZY UL. KASPROWICZA 2.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSABYNIN
2.ImionaVOLODYMYR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFYDRYK
2.ImionaNATALIYA Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSABYNIN
2.ImionaVOLODYMYR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy03 RYBACTWO

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy05 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy07 GÓRNICTWO RUD METALI

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 PRODUKCJA NAPOJÓW

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 PRODUKCJA ODZIEŻY

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 PRODUKCJA METALI

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 PRODUKCJA MEBLI

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy50 TRANSPORT WODNY

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 TRANSPORT LOTNICZY

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 ZAKWATEROWANIE

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 EDUKACJA

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy86 OPIEKA ZDROWOTNA

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY