Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 166822.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-04 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6627/10/482]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
435 488

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Legnica

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Legnica (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
13 733

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2010.08.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki26.04.2010 R., ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KOMARZAŃSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, PL. SOLNY 18/19 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5522/2010, ZNIENIONO: § 7, § 13, § 14. 31.07.2010 R., ASESOR NOTARIALNY TOMASZ KALINOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA KAMILI KOMARZAŃSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KOMARZAŃSKA SPÓŁKA CYWILNA, PL. SOLNY 18/19 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 9702/2010, ZMIANA TYTUŁU DZIAŁU III STATUTU, Z § 11 WYKREŚLA SIĘ UST. 2, § 11 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, § 13 UST. 12 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE, ZMIENIA SIĘ § 7 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR 6, § 7A STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego19341480,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego20499953,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji19341480

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji20499953

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego19341480,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego20499953,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego518520,00 ZŁ

WPISAĆ

6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego2518520,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości akcji objętych za aport1158473,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiB

2.Liczba akcji w danej serii13204664

WPISAĆ

2.Liczba akcji w danej serii15517900

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiI

2.Liczba akcji w danej serii800000

3

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiM

2.Liczba akcji w danej serii713236

4

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiP

2.Liczba akcji w danej serii800000

WPISAĆ

5

1.Nazwa serii akcjiR
2.Liczba akcji w danej serii1158473
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10.

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o podjęciu uchwały o emisji obligacji zamiennych i akcji wydawanych za te obligacje31.07.2010

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAŁASZKIEWICZ
2.ImionaDARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFELIKS
2.ImionaHENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANTKOWIAK
2.ImionaKAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

WYKREŚLIĆ

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZORNAK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBRZEZIŃSKI
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMICHALSKI
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAŁASZKIEWICZ
2.ImionaDARIUSZ ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoBASIŃSKI
2.ImionaWOJCIECH RADOSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 07.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2009-31.12.2009

1

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta01.01.2009-31.12.2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009-31.12.2009

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2009-31.12.2009

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2009-31.12.2009

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2009-31.12.2009