I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 11526.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-06-21 r.
Pozycja 11526.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-25 r.
[BMSiG-11371/2010]

Plan Połączenia

Spółki SITA Kościerzyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką SITA Tczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzony na dzień 9 sierpnia 2010 r.

I. Wprowadzenie

Niniejszy plan połączenia ("Plan Połączenia") został przygotowany na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej jako "k.s.h.", w związku z zamiarem połączenia SITA Kościerzyna Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką SITA Tczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanymi dalej "Spółkami". Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy obydwu Spółek.

II. Podstawowe informacje o połączeniu

1. Typ, firmy, siedziby łączących się Spółek, sposób łączenia

1.1. Spółka przejmująca

SITA Kościerzyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako "SITA Kościerzyna") z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Kościerzynie została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000119181. Kapitał zakładowy SITA Kościerzyna wynosi 5.410.500 (pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 10.821 (dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Jedynym wspólnikiem SITA Kościerzyna na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia jest SITA Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako "SITA Polska") z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 5, wpisana do Rejestru KRS pod nr 0000008195.

1.2. Spółka przejmowana

SITA Tczew Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako "SITA Tczew") z siedzibą przy ul. Targowej 4 w Tczewie została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000084533. Kapitał zakładowy SITA Tczew wynosi 2.347.500 (dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych i dzieli się na 4.695 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Jedynym wspólnikiem SITA Tczew na dzień sporządzenia Planu Połączenia jest Spółka SITA Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 5, wpisana do Rejestru KRS pod nr. 0000008195.

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. ze zmianą umowy Spółki przejmującej SITA Kościerzyna. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej SITA Tczew na Spółkę przejmującą SITA Kościerzyna, za udziały, które Spółka przejmująca SITA Kościerzyna wyda Spółce SITA Polska (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia poprzez przejęcie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, w kwocie stanowiącej wartość wydanych udziałów.

3. Przeniesienie majątku

SITA Tczew przeniesie na SITA Kościerzyna swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami.

III. Stosunek wymiany udziałów wysokość dopłat, zasady dotyczące przyznania udziałów i dzień, od którego przyznane udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej

1. Stosunek wymiany udziałów i wysokość dopłat

W wykonaniu dyspozycji art. 499 §1 pkt 2 k.s.h. wskazuje się następujący stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej SITA Tczew na udziały Spółki przejmującej SITA Kościerzyna. W zamian za 4.695 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w Spółce SITA Tczew o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział jej wspólnik SITA Polska otrzyma 4.695 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów w Spółce przejmującej SITA Kościerzyna o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział. Tym samym ustala się stosunek wymiany udziałów 4 695:4 695. Nie przewiduje się dopłat.

2. Zasady dotyczące przyznania udziałów

W wykonaniu dyspozycji art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h. określa się następujące zasady dotyczące przyznania udziałów wspólnikom Spółki przejmowanej. Jedyny wspólnik Spółki przejmowanej SITA Tczew w osobie SITA Polska w zamian za wszystkie udziały w Spółce przejmowanej obejmie 4.695 (cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć) nowo utworzonych udziałów w Spółce przejmującej SITA Kościerzyna o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział.

3. Dzień, od którego przyznane udziały w Spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku

W wykonaniu dyspozycji art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h. ustala się, iż przyznane Spółce SITA Polska nowo utworzone udziały w Spółce SITA Kościerzyna uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej SITA Kościerzyna od pierwszego dnia tego roku obrotowego, w którym uchwalone i zarejestrowane będzie połączenie.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom Spółki przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

W wykonaniu dyspozycji art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. ustala się, iż nie nastąpi przyznanie jakichkolwiek praw uprzywilejowanych w Spółce przejmującej SITA Kościerzyna jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, Spółce SITA Polska.
Z uwagi na brak osób szczególnie uprawnionych w Spółce przejmowanej ustala się, iż nie zostaną przyznane żadne szczególne im prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W wykonaniu dyspozycji art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. ustala się, iż w związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VI. Zmiany umowy Spółki przejmującej

Na skutek połączenia zostanie dokonana zmiana firmy Spółki przejmującej z SITA Kościerzyna na SITA Pomorze oraz nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej SITA Kościerzyna. Wartość podwyższenia kapitału Spółki SITA Kościerzyna wyniesie 2.347.500 (dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset) złotych, co stanowi wartość przyznanych SITA Polska 4.695 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział.

VII. Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia zostały załączone następujące dokumenty:

1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SITA Tczew na dzień 31 lipca 2010 r.,

2. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SITA Kościerzyna na dzień 31 lipca 2010 r.,

3. Ustalenie wartości majątku SITA Tczew na dzień 1 sierpnia 2010 r.,

4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SITA Tczew w przedmiocie połączenia,

5. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SITA Kościerzyna w przedmiocie połączenia,

6. Projekt zmian umowy Spółki przejmującej SITA Kościerzyna.

Niniejszy Plan Połączenia został podpisany w Kościerzynie w dniu 9 sierpnia 2010 r.

W imieniu SITA Tczew:
Prezes Zarządu:
Edmund Woyda

W imieniu SITA Kościerzyna:
Prezes Zarządu
Piotr Karczewski
Wiceprezes Zarządu
Edmund Woyda